Skanderborg Skakklub

   
     
  Forside Info Kalender Skoleskak Resultater Presse Medlem Links
 
Info
Vedtægter April 2007
§1
Klubbens navn er Skanderborg Skakklub, og dens hjemsted er Skanderborg. Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet i Skanderborg og omegn. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

§2
Klubbens regnskabsår er et kalenderår. Første hele kalenderår bliver fra 1. januar år 2000 til og med 31. december år 2000.

§3
Som medlemmer optages alle personer, der ikke står i restance eller har karantæne i andre klubber. I det følgende kaldet A medlemmer. Klubben kan optage personer, der er medlem i andre klubber. Disse medlemmer har et B medlemskab, der alene omfatter ret til at spille i klubturneringerne. B medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§4
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning, regnskabet fremlægges til godkendelse, kontingent fastsættes og der foretages valg til bestyrelse, revision og suppleanter hertil. Generalforsamlingen behandler ligeledes indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt klubbens A medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 25% af klubbens A medlemmer er til stede. Er der ikke mødt 25% af A medlemmerne, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Denne generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter aflysningen af den først indkaldte generalforsamling.

§5
Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 6 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen foretages på mindst én af følgende tre måder:
a) På klubbens hjemmeside.
b) I klubbens medlemsblad.
c) Per mail eller brev.

§6
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af klubbens A medlemmer ønsker dette. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæring er fremsendt til formanden.

§7
Skakklubbens anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år, mens kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

§8
Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastsætter regler for turneringen.

§9
Forandringer i klubbens love kan kun ske når halvdelen af klubbens A-medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Er halvdelen ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Vedtægtsændringer på en ny generalforsamling kræver fortsat, at 2/3 af klubbens fremmødte A medlemmer stemmer for. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå, tager forsamlingen beslutning om klubbens ejendele og midlers anvendelse.

§10
Optagelse i Skanderborg Skakklub sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Nægter bestyrelsen at optage vedkommende, eller bliver vedkommende ekskluderet, kan sagen bringes frem for den første ordinære generalforsamling.

§11
Ethvert medlem betaler kontingent til klubben via. kassereren. Kontingentet kan være forskelligt alt efter medlemstype og alder.

§12
Når et medlem ønsker udtrædelse af foreningen, må dette skriftligt meddeles kassereren. Vedkommende kan ikke få evt. resterende kontingent tilbagebetalt.

§13
For klubbens forpligtigelser hæfter alene klubbens formue. Der påhviler ikke medlemmerne nogen hæftelse herudover.

§14
Tvivl om forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Disse love indføres i klubbens forhandlingsprotokol.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. april 2001